QUY TRÌNH TUYỂN CHỌN HUẤN LUYỆN VIÊN

Ngày đăng: 15/07/2016

1.Huấn luyện viên (HLV) kèm cặp: một HLV kèm một sinh viên (SV) – là một trong những hỗ trợ chủ đạo của Dự án Học bổng Đồng Hành Đến Giảng Đường
đến các em SV trong giai đoạn học Đại học. Các HLV là những người thay mặt Ban Điều hành Dự án (BĐH Dự án) tư vấn về nghề nghiệp,
định hướng phát triển, tìm nguồn lực hỗ trợ sinh viên (tài liệu học tập, thực tập, v.v.) từ khi các em là SV năm 1 đến khi tốt nghiệp.

2. Quy trình trở thành HLV của Dự án như thế nào?
Quy trình gồm 02 bưc do BĐH Dự án tổ chức:
- Bước 1: BĐH Dự án mời HLV, gửi đầy đủ thông tin SV đề xuất cho HLV và ngược lại;
- Bước 2: HLV và SV gặp nhau trao đổi, nếu cả hai bên đồng ý sau khi xem xét – phỏng vấn thì BĐH chứng nhận thành công. Trường hợp nếu một bên đề nghị thay đổi khi có lý do hợp lý thì BĐH sẽ thực hiện lại Bước 1 cho đến khi thành công.

3. Các công việc chính của HLV khi hỗ trợ SV bao gồm những gì?
- Định hướng, tư vấn nghề nghiệp và phát triển kỹ năng phù hợp cho SV; 
- Kết nối, vận động các nguồn lực cần thiết để hỗ trợ SV; và
- Phối hợp với BĐH Dự án truyền giá trị tiếp nối – nhân bản tấm lòng đến SV. 

      Ngoài ra, BĐH Dự án khuyến khích HLV hỗ trợ SV khác của Dự án trong phạm vi khả năng của mình và phù hợp với SV đó.
Vui lòng liên lạc BĐH Dự án nếu Quý anh chị mong muốn đóng góp cho Dự án với vai trò Huấn luyện viên kèm cặp, địa chỉ tại:
NGÔI NHÀ ĐỒNG HÀNH
Địa chỉ: 184/48A Nguyễn Xí, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Email: donghanhdengiangduong@gmail.com