Trao học bổng Ngôi Nhà Đồng Hành tại Quảng Nam năm 2013

Trao học bổng Ngôi Nhà Đồng Hành tại Quảng Nam năm 2013